Phòng Tài chính kế hoạch
Phòng Tài chính kế hoạch
 

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH
Email: tckh@nghethuathanoi.edu.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Minh Đức

3.8259543

0934578444

Trưởng phòng

2

Đặng Thị Hà Phương

3.8259543

 

Phó trưởng phòng 

3

Lê Thu Trà

3.8259543

 

 

4

Phạm Thúy Phương

3.8259543

 

 

5

Lê Thị Liên

3.8259543    
Số lượt đọc: 1301 Ngày xuất bản: 19/10/2015 Quay trở lại