Phòng Tổ chức cán bộ
Phòng Tổ chức cán bộ
 

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ


TT

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

CHỨC VỤ

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

1

Nguyễn Hữu Thủy

3.8259539

0913221453

Trưởng phòng

2

Trần Tố Uyên

 

 

Phó trưởng phòng 

3

Đỗ Minh Xuân

 

 

 

 

Số lượt đọc: 1394 Ngày xuất bản: 02/03/2016 Quay trở lại