Tin tức
Tiến độ triển khai ĐTTC

DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TẠI TRƯỜNG CĐNT HÀ NỘI

 

 1. Giai đoạn 1 (từ tháng 9/2011 đến tháng 5/2012)

 

 1. Soạn thảo quy chế đào tạo

Chỉ đạo: Ban giám hiệu

Thực hiện: Phòng đào tạo

 1. 1. Ban giám hiệu + các phòng chức năng về định hướng qui trình đào tạo theo học chế tín chỉ khả thi cho năm học 2011-2012 và lộ trình chuyển qua hệ thống tín chỉ ở một số môn học: 09/2012(chuyển đổi trên cơ sở QC 25 và QC43)
 2. 2. Lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của trường:

-         Lần 1: 10/2011

-         Lần 2: 11/2011

 1. 3. Thời hạn hoàn thành: 12/2011

 

 1. Cấu trúc lại các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng

Chỉ đạo: Ban giám hiệu

Thực hiện: Phòng đào tạo và các khoa

2.1. Thống nhất về nguyên tắc cấu trúc lại các chương trình đào tạo đại học và cao đẳng - Ban giám hiệu, phòng đào tạo, các khoa: 11/2011

2.2. Làm việc cụ thể với từng ngành

 Đợt1: 12/2011; Đợt 2: 02/2012

2.3. Thời hạn hoàn thành: 05/2012.

                        Ít nhất 3 tháng, huy động đội ngũ lãnh đạo các khoa

 

 1. Soạn thảo qui định về xây dựng hệ thống cố vấn học tập

Chỉ đạo: Ban giám hiệu

Thực hiện: Phòng đào tạo

3.1. Lấy ý kiến trong đội ngũ cán bộ chủ chốt

-         Lần 1: 10/2011

-         Lần 2: 11/2011

3.2. Thời hạn hoàn thành: 05/2012

 

 1. Giai đoạn 2 (từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2014)

 

Giai đoạn II mời Ban tư vấn hỗ trợ nhưng nguyên tắc, quy trình khi soạn thảo các văn bản liên quan đến Học chế Tín chỉ. Trường cử một nhóm chuyên trách làm sách thông tin đào tạo (thay đổi hàng năm nếu có thêm thông tin ĐT mới)

 

 1. Soạn thảo Thông tin đào tạo

Bao gồm: Thông tin chung về nhà trường, Chương trình đào tạo, Tiến trình đào tạo, Mô tả học phần, Quy chế đào tạo.

Tư vấn: Ban tư vấn

Thực hiện: Phòng đào tạo và các khoa.

(thiết kế đẹp, có thể tặng khách và bán cho gia đình người học)

 

 1. Soạn thảo Sổ tay sinh viên

Bao gồm: Những điểm nhấn của quy chế đào tạo, Lịch hoạt động đào tạo của trường, Lịch thi, các mẫu phiếu đăng ký.

Tư vấn: Ban tư vấn

Thực hiện: Phòng đào tạo.

(đảm bảo thông tin, giá thành phải rẻ để SV có thể mua)

 

 1. Soạn thảo Sổ tay cố vấn học tập

Bao gồm: Chức năng, nhiệm vụ của cố vấn; Bộ công cụ của cố vấn

Tư vấn: Ban tư vấn

Thực hiện: Phòng Đào tạo &QLHSSV

 

 1. Soạn thảo hệ thống công việc chuẩn bị cho học chế tín chỉ

Chịu trách nhiệm: Ban tư vấn

Phối hợp: Các phòng quản lý

 

 1. Điều chỉnh lại hệ thống tổ chức và các chế độ chính sách

Tư vấn: Ban tư vấn

Thực hiện: Ban giám hiệu và các phòng quản lý.

(Thu nhập của GV không được ít hơn khi chưa triển khai HCTC)

 

 1. Tập huấn toàn trường về quy trình tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ

Chịu trách nhiệm: Ban tư vấn

Phối hợp: Các phòng quản lý.

 

 1. Triển khai kế hoạch đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Chịu trách nhiệm: Ban giám hiệu và Phòng Đào tạo

Phối hợp: Các phòng quản lý

(Chuyển đổi dần dần hình thức ĐT từ học phần sang tín chỉ)

 

 1. Tổ chức tập huấn cho giảng viên xây dựng đề cương chi tiết giảng dạy theo Phương pháp Dạy học tích cực

Chịu trách nhiêm: Ban tư vấn

Phối hợp: Ban giám hiệu và các phòng quản lý.

(thời gian thực hiện dự kiến là 2 năm kể từ khi triển khai ĐTTC)

Số lượt đọc: 1356 Ngày xuất bản: 19/10/2015 Quay trở lại